Reklamacje i zwroty

Reklamacje

I. REKLAMACJA – Otrzymana przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona

To firma kurierska odpowiada za stan przesyłki od momentu jej nadania do dostarczenia adresatowi. Należy jednak pamiętać, że jeśli Kupujący przyjął już list przewozowy lub odebrał przesyłkę, to Kupujący, a nie nadawca może występować z roszczeniami wobec przewoźnika w przypadku uszkodzenia paczki (Nadawca może złożyć reklamację wtedy, gdy Kupujący nie przyjął jeszcze listu przewozowego lub nie odebrał przesyłki). Jeśli Kupujący wybrał formę dostawy za pobraniem – po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Jeżeli kurier odmawia swojej obecności przy otwieraniu przesyłki – zalecanym jest odmówienie przyjęcia paczki.

POSTĘPOWANIE:

1. Kupujący przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić jej stan. W razie stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych (może to być np. zgnieciony karton, naderwana lub zniszczona folię ochronna, ślady otwierania pudełka), Kupujący powinien zażądać protokolarnego ustalenia stanu zawartości przesyłki w obecności kuriera jako świadka. Kurier spisze protokół, a warto wiedzieć że Kupujący (Odbiorca) ma prawo do dopisania własnych uwag. Ważne jest też to, aby zaznaczyć, iż Odbiorca zgłosił zastrzeżenia wynikające z uszkodzonego przedmiotu. Protokół musi być sporządzony w dwóch kopiach– jednej dla Kupującego, drugiej dla Kuriera. Jedynie protokół sporządzony na miejscu szkody jest podstawą do reklamacji i otrzymania rekompensaty za uszkodzoną przesyłkę.

2. Spisanie protokołu nie zwalnia Kupującego z obowiązku złożenia przewoźnikowi reklamacji i zażądania odszkodowania. Każda firma kurierska ma na swojej stronie w regulaminie szczegółowe zasady składania reklamacji. Jeśli uszkodzona przesyłka (posiadająca uszkodzenia z zewnątrz) zostanie przez Kupującego pokwitowana (odebrana) bez żadnych zastrzeżeń- wygasają wszelkie roszczenia z tytułu jej uszkodzenia (art. 76 prawa przewozowego). 

3. Jeśli przesyłka nie posiadała z zewnątrz żadnych uszkodzeń, które mogłyby wskazywać na to, że zawartość również mogła zostać uszkodzona, bardzo ważne jest, aby Kupujący w terminie do maksymalnie 5 dni (a najlepiej tego samego dnia) zgłosił to firmie kurierskiej i zażądał ustalenia stanu przesyłki. Na uwadze należy mieć fakt, że zgłoszenie szkody po kilku dniach powoduje pewne problemy z ustaleniem przyczyny uszkodzenia. Niekiedy trudno jest ocenić, czy zniszczenie powstało podczas transportu, czy już po odbiorze paczki od kuriera. Do czasu spisania protokołu szkody należy zachować opakowanie przesyłki.

4. Zdjęcie lub skan protokołu szkody i zdjęcie uszkodzonego produktu prosimy przesłać wraz z danymi Kupującego na nasz adres: relax@sklep-relax.pl.

5. Gdy Kupujący otrzyma negatywną odpowiedź na reklamację albo firma kurierska w przeciągu 3 miesięcy od zgłoszenia reklamacji nie udzieli odpowiedzi, Kupujący może wystąpić na drogę sądową przeciwko przewoźnikowi. Warto wiedzieć, że roszczenia odszkodowawcze za uszkodzenie przesyłki przez przewoźnika przedawniają się po roku. Jeśli masz problem z reklamacją u firmy kurierskiej- skontaktuj się z nami- spróbujemy pomóc. 

II. REKLAMACJA – Wady fabryczne/ towar niezgodny z opisem

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną. Proszę pamiętać, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z winy Kupującego, jak również z niewłaściwego sposobu użytkowania.

POSTĘPOWANIE:

1. Na adres relax@sklep-relax.pl zgłoś chęć zgłoszenia reklamacji i określ, na jakiej podstawie chcesz ją złożyć (rękojmi czy gwarancji, jeśli dotyczy danego przedmiotu). 

2. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (z dowodem zakupu); przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego; wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację wraz z datą wystąpienia usterki. 

3. Jeśli podane informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji poprosimy o ich uzupełnienie. 

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w pełnej formie. Oświadczenie z ww. informacjami możesz również przesłać do nas emailowo (relax@sklep-relax.pl) w celu przyspieszenia całego procesu. O wyniku procedury reklamacyjnej wraz z uzasadnieniem decyzji poinformujemy Cię emailowo. 

Zwrot produktu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, a towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością na adres siedziby firmy. Koszty nadania przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. 

2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

3. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni roboczych zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

WAŻNE! 

Jeżeli po dokonaniu zwrotu zostaną zauważone nieprawidłowości (np. użytkowanie towaru, brak fabrycznego opakowania, zwrócony zostanie towar uszkodzony – pomimo sprzedaży towaru pełnowartościowego) – poinformujemy Cię pisemnie na adres email o wszczęciu odpowiedniej procedury. 

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. 

W związku z tym, jako Sprzedawca możemy domagać się odszkodowania od Konsumenta w przypadku zwrotu używanego lub niepełnowartościowego produktu. Zgodnie z obowiązującym prawem, Sprzedawca może złożyć odpowiednie oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

Zwrot w ramach odstąpnienia od umowy nie zostanie uznany w następujących sytuacjach: 

– jeśli oświadczenie o zwrocie zostanie złożone po upływie 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu

– zakup Kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (prawo do zwrotu nie przysługuje przedsiębiorcom)

– jeśli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy

– zakupu rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (np. maseczki)

– nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem

Zgodnie z obowiązującym prawem w ww. okolicznościach Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu. 

Klient odmówił przyjęcia przesyłki

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli Klient odmówi przyjęcia przesyłki i zostanie ona zwrócona do Nadawcy, Nadawca zwraca Kupującemu kwotę równą wartości zamawianego towaru oraz koszty doręczenia przesyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. 
 
W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki Nadawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami naliczonymi przez przewoźnika wynikającymi z odmowy przyjęcia paczki. Skutkuje to pomniejszeniem zwracanej kwoty o dodatkowe koszty naliczone przez przewoźnika.