Polityka Prywatności

I. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest TOP EVENT TEAM SP. Z O.O. z siedzibą w Tarnowskich Górach, 42-600, ul. Gliwicka 134, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 6452521491, REGON: 241851458. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u, formularzu kontaktowym na stronie internetowej https://sklep-relax.pl , biuletynie (newsletterze) oraz w panelu użytkownika sklepu internetowego Sklep Relax są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto w Sklepie Internetowym Sklep Relax, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz pozostałe dane, które podałeś w celu realizacji zamówienia. Przetwarzamy te dane w celu odpowiedniego przygotowania zamówienia i jego wysłania na wskazany adres.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych do biuletynu i osób, które wypełniły formularz kontaktowy.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. Przetwarzamy je w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług.

Ponadto wykorzystujemy dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Przetwarzane są w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się do biuletynu lub wypełniłeś formularz kontaktowy.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: relax@sklep-relax.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Serwery są zabezpieczone, a hasła regularnie zmieniane. Wszystkie dokumenty elektroniczne, w jakich mogłyby znaleźć się dane klientów sklepu są szyfrowane hasłem oraz przechowywane w zabezpieczonych folderach. Dostęp do komputerów firmowych mają tylko osoby upoważnione. Komputery są dodatkowo zabezpieczane hasłem, regularnie zmienianym i nie mają do nich dostępu osoby postronne.

Administrator informuje, że dane osobowe podane przy składaniu zamówienia, zakładaniu konta w sklepie internetowym, podczas zapisu do newslettera czy użyte do wypełniania formularza kontaktowego będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Można odwołać zgodę wysyłając email na adres relax@sklep-relax.pl albo telefonicznie, dzwoniąc na numer (032) 285 95 72.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.